Apoteka za pružanje prvе pomoći

Jedan ormarić ili prenosiva torba za pružanje prve pomoći (Apoteka za pružanje prve pomoći) dovoljni su do 20 zaposlenih, od 20 do 100 zaposlenih i dalje na svakih 100 zaposlenih, još po jedan ormarić ili prenosiva torba. Dimenzije sandučeta: 300x370x145 mm.

Sadržaj za pružanje prve pomoći

Apoteka za pružanje prve pomoći,

PRAVILNIK
o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći (“Sl.glasnik RS”, broj 109 od 30. decembra 2016.god)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se način pružanja prve pomoći, vrste sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, način i rokovi osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći.

Član 2.

Ovaj pravilnik ne primenjuje se na brodovima unutrašnje plovidbe i pomorskim brodovima.

Pružanje prve pomoći

Član 3.

Poslodavac je dužan da obezbedi pružanje prve pomoći. Da osposobi odgovarajući broj zaposlenih za pružanje prve pomoći.

Obezbedi sredstva i opremu za pružanje prve pomoći uzimajući u obzir procenjene rizike, tehnološki proces, organizaciju, prirodu i obim procesa rada. Broj zaposlenih koji učestvuju u procesu rada, broj radnih smena.

Broj lokacijski odvojenih jedinica, učestalost povreda na radu i udaljenost do najbliže medicinske pomoći.

Pružanje prve pomoći mora biti organizovano na način da je prva pomoć dostupna svakom zaposlenom tokom radnog vremena, u svim smenama i na svim lokacijama.

Pozivanje medicinske pomoći

Član 4.

Pozivanje medicinske pomoći ni na koji način ne sme da utiče na odlaganje pružanja prve pomoći.
Prva pomoć pruža se povređenima i naglo obolelima na radu u skladu sa savremenim metodama pružanja prve pomoći.

Pružanjem prve pomoći mora da se, bez odlaganja, obezbedi otklanjanje neposredne opasnosti po život i zdravlje povređenog ili naglo obolelog.

Pružanje prve pomoći obezbeđuje se saglasno Uputstvu i postupcima za pružanje prve pomoći (Prilog 1).

On je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5.

Za pružanje prve pomoći moraju biti osposobljeni rukovodioci, kao i najmanje 2% od ukupnog broja izvršilaca u jednoj radnoj smeni ili lokacijski odvojenoj jedinici.

Za osnovno ili napredno osposobljavanje za pružanje prve pomoći u zavisnosti od procenjenih rizika.

Poslodavac

Poslodavac je dužan da obezbedi da za svaku radnu smenu i lokacijski odvojenu jedinicu bude prisutan najmanje jedan zaposleni koji ima završeno osnovno osposobljavanje za pružanje prve pomoći.

Poslodavac je dužan da obezbedi da pri radu na radnom mestu sa povećanim rizikom bude prisutan najmanje jedan zaposleni sa završenim naprednim osposobljavanjem za pružanje prve pomoći.

Poslodavac odlučuje o broju zaposlenih koji će završiti osposobljavanje i koji će biti zaduženi za pružanje prve pomoći. Na osnovu procene njihove sposobnosti za izvođenje postupaka pružanja prve pomoći, a naročito obuhvaćenih naprednim osposobljavanjem.

Član 6.

Poslodavac je dužan da sve zaposlene upozna koji zaposleni su određeni i osposobljeni za pružanje prve pomoći.

Član 7.

Sredstva i oprema za pružanje prve pomoći

Sredstva i oprema za pružanje prve pomoći moraju da se nalaze i da budu dostupna na svim mestima gde uslovi rada to zahtevaju i obeležena u skladu sa propisima.

Poslodavac je dužan da obezbedi zidni ormarić ili prenosivu torbu za pružanje prve pomoći u radnim prostorijama i prostorima namenjenim za rad na otvorenom.

Jedan ormarić ili prenosiva torba za pružanje prve pomoći dovoljni su do 20 zaposlenih, od 20 do 100 zaposlenih i dalje na svakih 100 zaposlenih, još po jedan ormarić ili prenosiva torba.

Član 8.

U zidnom ormariću ili prenosivoj torbi za pružanje prve pomoći moraju se nalaziti samo sredstva i oprema koja su za to namenjena, a naročito:

  Spisak

  1) sterilna kompresa od gaze – pojedinačno pakovanje 10 h 10 cm (5 kom.);

  2) sterilna gaza po 1/4 m – pojedinačno pakovanje 80 h 25 cm (5 kom.);

  3) sterilna gaza po 1/2 m – pojedinačno pakovanje 80 h 50 cm (5 kom.);

  4) sterilna gaza po 1 m – pojedinačno pakovanje 80 h 100 cm (5 kom.);

  5) kaliko zavoj 10 cm h 5 m (5 kom.);

  6) kaliko zavoj 8 cm h 5 m (5 kom.);

  7) lepljivi flaster na koturu 2,5 cm h 5 m (2 kom.);

  8) lepljivi flaster sa jastučićem (1 kutija);

  9) trougla marama veličine 100 h 100 h 140 cm (5 kom.);

  10) igla sigurnica (5 kom.);

  11) makaze sa zaobljenim vrhom (1 kom.);

  12) rukavice za jednokratnu upotrebu, par (5 kom.);

  13) pamučna vata, 100 g (2 kom.);

  14) nejodno antiseptičko sredstvo za kožu, 100 ml (1 kom.);

  15) specifikacija sadržaja (1 kom.).

Pored sredstava i opreme u zidnom ormariću ili prenosivoj torbi mora se nalaziti i Uputstvo i postupci za pružanje prve pomoći (Prilog 1), a isti moraju biti istaknuti u prostorijama poslodavca na vidnom i lako uočljivom mestu.

Član 9.

Poslodavac je dužan da sredstva i opremu za pružanje prve pomoći održava u urednom stanju i da utrošena sredstva i opremu za pružanje prve pomoći iz zidnog ormarića ili prenosive torbe iz člana 8. ovog pravilnika dopuni odmah.

Zidni ormarić-Apoteka za pružanje prve pomoći

Član 10.

Zidni ormarić mora da bude smešten na lako dostupnom mestu, kome je pristup poznat i omogućen svakom zaposlenom. Na spoljašnjoj strani ormarića mora da se nalazi znak crvenog krsta.

Na zidnom ormariću mora da bude označena:

1) adresa i broj telefona najbliže službe hitne pomoći i zdravstvene ustanove;
2) adresa i broj telefona zdravstvene ustanove koja pruža specifične usluge za pojedine povrede (npr. Centar za trovanja, Centar za opekotine itd.);
3) brojevi telefona najbliže policijske stanice i vatrogasne službe;
4) brojevi telefona i imena zaposlenih određenih i osposobljenih za pružanje prve pomoći.

Ključ zidnog ormarića

Član 11.

Zidni ormarić za pružanje prve pomoći može biti zaključan.

Ako poslodavac odluči da zidni ormarić bude zaključan, dužan je da sve zaposlene upozna gde se nalazi ključ i rezervni ključ od zidnog ormarića za pružanje prve pomoći. Ključ mora biti dostupan u svim fazama procesa rada.

Prva pomoć povređenom

Član 12.

Prvu pomoć povređenom ili naglo obolelom, pruža zaposleni koji ima završeno ospobljavanje za pružanje prve pomoći.
Za svaku povredu ili naglo nastalu bolest potrebno je da se pozove i zaposleni sa završenim naprednim osposobljavanjem za pružanje prve pomoći.

Zaposleni na radnim mestima sa povećanim rizikom u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad moraju biti osposobljeni da sami sebi pomognu, ukoliko im stanje to dozvoljava.

Osposobljavanje zaposlenih i sadržina programa

Član 13.

Osposobljavanje zaposlenih obuhvata teorijski i praktični deo i mora se prilagoditi procenjenim rizicima na radnom mestu i sprovodi se prema Programu osposobljavanja iz prve pomoći (Prilog 2).

Sadržina programa

Sadržina programa mora da obuhvati osnovno osposobljavanje iz prve pomoći za sva radna mesta u radnoj okolini i napredno osposobljavanje iz prve pomoći za radna mesta sa povećanim rizikom.

Osposobljavanje zaposlenih iz prve pomoći vrši se svakih pet godina.
Program osposobljavanja iz prve pomoći (Prilog 2) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Osposobljavanje zaposlenih

Član 14.

Osposobljavanje zaposlenih iz pružanja prve pomoći prema odredbama ovog pravilnika mora se obaviti u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Obaveze osposobljavanja iz prve pomoći oslobođeni su zdravstveni radnici.

Zaposleni koji su završili obuku iz prve pomoći i lica koja su položila ispit iz prve pomoći u skladu sa drugim propisima oslobođeni su obaveze osnovnog osposobljavanja iz prve pomoći do isteka roka od pet godina.

Poslodavci

Član 15.

Poslodavci koji su, pre stupanja na snagu ovog pravilnika, obezbedili korišćenje sredstava i opreme za pružanje prve pomoći dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog pravilnika u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 16.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu (,,Službeni list SFRJ”, broj 21/71).

Član 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.