Nova taksa za ovlašćenje ZOP

Objavljena je taksa za ovlašćenje Pravnom licu za ugovorno obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima razvrstanim u kategorije ugroženosti od požara.

Na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama (“Sl. glasnik RS”, br. 43/2003, 51/2003 – ispr., 61/2005, 101/2005 – dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – usklađeni din. izn., 55/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 – usklađeni din. izn., 65/2013 – dr. zakon, 57/2014 – usklađeni din. izn., 45/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015 i 50/2016 – usklađeni din. izn.), objavljeno je da taksa za ovlašćenje Pravnom licu za ugovorno obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima razvrstanim u kategorije ugroženosti od požara iznosi po tarifnom broju 46:

537.950,00 RSD

Naravno, čeka se mišljenje nadležnog ministra sa uputstvima i uslovima za dobijanje pomenute licence.

Leave a reply