Plan zaštite od udesa

Zaštita od udesa

Privredno društvo i druga pravna lica koja se bave aktivnostima podložnim prisustvu opasnih supstanci u propisanim količinama, u skladu s Pravilnikom o vrsti i količini opasnih supstanci koji određuje sastavljanje Plana (“Sl. Glasnik RS”, br. 34/2019), snose odgovornost za preduzimanje sveobuhvatnih mera kako bi predupredila incidente i minimalizovala moguće posledice tih incidenata. Ovaj pristup se temelji na zaštiti života i zdravlja ljudi, očuvanju ekonomske stabilnosti, zaštiti ekologije i društvene ravnoteže, kao i očuvanju životne sredine.

Preduzimanje ovih mera uključuje detaljno planiranje i implementaciju sigurnosnih procedura, tehnologija i sistema koji su usklađeni s važećim zakonodavstvom. Cilj je ne samo sprečiti incidente, već i ograničiti eventualne posledice na najmanju moguću meru.

 

Plan zaštite od udesa

Plan, saglasno Zakonu o vanrednim situacijama, obuhvata:

1) organizaciju i postupke obaveštavanja, aktiviranja organa i struktura za reagovanje u slučaju udesa, procenu nastale situacije i donošenje odluka;

2) mere za smanjenje rizika za zaposlene na rizičnim radnim mestima zahvaćenim udesom;

3) organizaciju za rano upozorenje i obaveštavanje o udesu nadležnih organa Republike i jedinica lokalne samouprave i, preko njih, stanovništva, kao i sopstvene mere pružanja pomoći pri sprovođenju planova zaštite po kojima postupaju ti organi;

4) organizaciju rada organa i zaposlenih u sprovođenju mera zaštite i spasavanja ljudi i zaštiti životne sredine u slučaju udesa;

5) organizaciju informisanja javnosti;

6) organizaciju nastavka rada i oporavka od udesa.

Struktura Plana zaštite od udesa

1) procena opasnosti;

2) mere odgovora na udes;

(1) aktiviranje organa i struktura za reagovanje u slučaju udesa,

(2) mere zaštite i spasavanja,

(3) mere otklanjanja posledica udesa;

3) informisanje javnosti.

Sastavni delovi Plana zaštite od udesa su: grafički deo plana, prateća dokumenta i evidencija o udesima.

Procena opasnosti

Procena opasnosti izrađuje se radi sagledavanja ugroženosti života, zdravlja ljudi i povredivosti objekata i životne sredine.

Od posledica udesa izazvanim aktivnostima sa opasnim materijama i sa aspekta terorističkih aktivnosti, i sadrži:

1) opšte podatke o privrednom društvu i drugom pravnom licu;

2) identifikaciju opasnosti;

3) mere prevencije;

4) snage i sredstva.

Analiza povredivosti

Analiza povredivosti obuhvata identifikaciju potencijalno ugroženih objekata unutar postrojenja ili objekta.

Ovaj proces uključuje procenu broja radnika unutar postrojenja ili kompleksa, kao i identifikaciju povredivih objekata izvan lokacije kompleksa, uključujući vrtiće, škole, bolnice, stambene objekte, sportske dvorane, terene itd. Takođe, analiza obuhvata i ljude izvan objekta ili kompleksa, uzimajući u obzir prirodne vrednosti okoline kao što su zaštićena prirodna dobra, resursi, materijalna i kulturna dobra.

Svi prikupljeni podaci iz ove analize unose se u karte odgovarajućih razmera. Na tim kartama se koriste jasni vizuelni znaci koji su detaljno objašnjeni u legendi. Ovaj pristup omogućava brzu i efikasnu interpretaciju podataka o povredivosti, pružajući celovit uvid u potencijalne rizike i ugroženosti unutar i izvan postrojenja ili objekta.

Usklađivanje planova

Planovi zaštite od udesa privrednog društva i drugog pravnog lica, su saglasno zakonu koji uređuje vanredne situacije.

Usklađuju se sa Planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama nadležnih organa jedinica lokalne samouprave, organa autonomne pokrajine i organa Republike Srbije.

Izrada i overa plana zaštite od udesa

Plan zaštite od udesa je dokument koji privredno društvo i drugo pravno lice izrađuje, potpisuje i overava pečatom u dva štampana primerka i jedan primerak u elektronskoj formi.

Plan zaštite od udesa potrebno je da bude potpisan i overen i od strane drugog pravnog lica ili privrednog društva koje je izradilo taj dokument.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  [email protected]