Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Procena rizika u ZLIP

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ima zadatak da prepozna svako ugrožavanje ljudi, imovine i procesa poslovanja. Cilj ove procene rizika je prevencija neželjenog događaja kroz upravljanje rizicima. Sam dokument (Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja) sadrži i niz mera čija primena umanjuje ili u potpunosti neutrališe rizike. Ovaj Akt nudi rešenja kojima se u svakom smislu, a najviše u ekonomskom, povećava nivo poslovanja preduzeća, smanjivanjem mogućnosti za potencijalne materijalne i ljudske gubitke, i podiže ugled firme.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u najširem smislu podrazumeva analizu stanja bezbednosti organizacije. Takođe, proveru funkcionalnosti i efikasnosti svih elemenata koji čine sistem zaštite. U tako složenom procesu neophodno je angažovanje iskusnog konsultanta. On bi pored standardne metodologije primenio i simulaciju negativnih scenarija u cilju provere efikasnosti sistema zaštite. Kao i utvrđivanja tačaka ranjivosti sistema gde se trebaju obaviti unapređenja i promene.

Kvalitetna procena rizika koja garantuje visoke rezultate u izgradnji sistema bezbednosti je izuzetno važna. Samim tim, izbor procenitelja je ključan kako bi od samog početka bezbednosne potrebe bile adekvatno sagledane.

AGENCIJA GDS DOO BEOGRAD-VRAČAR dokument Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja tretira kao prioritetnu konsultantsku aktivnost. Takođe, temeljno pristupa identifikaciji svih opasnosti i specifičnosti sistema bez prepisivanja rešenja koja su već korišćena za neke prethodne klijente.

Izuzetno nam je važno da svakom klijentu posvetimo maksimalnu pažnju.

Da uradimo kvalitetnu procenu rizika u skladu sa poštovanjem svih mera sistema bezbednosti.

Rigorozne kazne

Uredbom je predviđeno da se akt o proceni rizika lica, imovina i poslovanja mora ažurirati a periodično sa promenom unutrašnjih i spoljnih uslova sa kojima se menja nivo rizika, a najmanje jednom u tri godine. Za nepoštovanje odredbi predviđena je rizogorna kazna. Konkretno, u članu 6 navodi se da će se novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniti pravno lice kome pripadaju obavezno obezbeđeni objekti ako:

 • Ne poseduje akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
 • Ne izvrši periodično ažuriranje akta o proceni rizika
 • Ne odredi lice za sprovođenje organizicionih mera zaštite
 • Ako nije lice preduzelo propisane mere zaštite objekta

Zakonski osnov

bliže definišu obaveze privrednih društva shodno zakonu o privatnom obezbeđenju.

Uvode obavezu izrade procene rizika od strane licenciranog društva za privatno obezbeđenje pre angažovanja sistema fizičke i tehničke zaštite.

AGENCIJA GDS DOO BEOGRAD-VRAČAR izrađuje dokument Procena rizika u zaštiti lice, imovine i poslovanja u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju.

Standardom SRPS A.L2.003:2020 „Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika” i specifičnim zahtevima i karakteristikama naručioca.

Svakoj proceni rizika pristupa se s posebnom pažnjom, bez obzira na osnovnu delatnost, veličinu i pravnu formu naručioca.

Procene rizika izrađuje tim procenitelja, licenciranih i za druge oblasti poslovanja.

(zaštita od požara, bezbednost i zdravlje na radu, vanredne situacije, informatički i tehnički rizici).

Oni poseduju dugogodišnje iskustvo u radu, kako u sektoru privatne bezbednosti, tako i u vojnim, policijskim i drugim bezbednosnim strukturama.

 U skladu sa članom 34. Zakona o privatnom obezbeđenju – plan fizičkog obezbeđenja.

Plan ili projektovanje sistema tehničke zaštite vrši se na osnovu procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, kao i članu 3 Uredbe o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite kaže se da se zaštita vrši primenom mera fizičke, tehničke i fizičko-tehničke zaštite na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Izradom dokumenta Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, a za koja su u obavezi pravna lica, ne svodi se samo na ispunjavanje Zakonsko pravnih normativa, već dobijaju pravu sliku svog preduzeća o bezbednosnim procenama i time izbegavaju nepotrebne troškove u domenu fizičko tehničke zaštite.

 Sve veći broj kompanija prepoznaje prednost preventivnog delovanja i upravljanja rizicima, u odnosu na represivne mere poslovanja. Visoki poslovni standardi stranih kompanija koje posluju na teritoriji Srbije, prenose se i na domaće kompanije, tako da se u praksu uvodi proces upravljanja rizicima.

Osnovna pitanja na koja kompanija dobija odgovor u proceni rizika su:

 • Koji su osnovni bezbednosni izazovi, rizici i pretnje po kompaniju, da li su svi rizici bili identifikovani i kako su se oni do sada tretirali?
 • Kakva je priroda konkretnih rizika i kako se oni ispoljavaju i manifestuju u organizaciji?
 • Koliko su česta ostvarenja rizika i pretnji i da li je organizacija svesna poslovnih konsekvenci koje oni nose sa sobom?
 • Ko su nosioci rizika i pretnji, ko podržava i pospešuje njihovo ostvarenje, a ko ima preventivnu ulogu?
 • Kakve su političke, makroekonomske, kadrovske, organizacione, tehničko-tehnološke i finansijske predispozicije da se kompanija suprotstavi ili eliminiše rizik?
 • Kakvi gubici nastaju po sistem ukoliko dođe do ostvarenja pretnje i koliko će trajati oporavak?
 • Kolika ulaganja su neophodna za umanjenje stepena verovatnoće nastanka štetnog događaja?
 • Šta su dalji koraci u izgradnji funkcionalnog sistema bezbednosti kompanije, šta je projektni zadatak i koji kadrovski i tehnički resursi su neophodni u procesu izgradnje sistema zaštite lica, imovine i poslovanja?

Izradom procene, odnosno odgovorima na ova pitanja formira se kompletna slika bezbednosne situacije jednog sistema, ukazuje se na sve rizike koji se gradiraju po skali verovatnoće, učestalosti i veličini potencijalne štete i daju se konkretna rešenja, definiše bezbednosna politika kompanije, propisuju bezbednosne mere, definišu procedure i radna uputstva i izrađuju dalji planovi zaštite.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  [email protected]