Studija stanja bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji

Bezbednost i zdravlje na radu je fundamentalno pravo zaposlenih utvrđeno konvencijama Međunarodne organizacije rada, Lisabonskim sporazumom i direktivama Evropske unije.Ona se rešava kada se izradi Akt o proceni rizika.

Treba istaći da su u Srbiji bezbednost i zdravlje na radu pravno zajamčeni Ustavom Republike Srbije, prema kome svako ima pravo na poštovanje dostojanstva svoje ličnosti na radu, zaštitu na radu i niko se ovih prava ne može odreći.
Publikacija je izrađena u okviru projekta Evropske unije – „EuropeAid / 150147 / DH / ACT / PRAREG“

Leave a reply