Studija stanja bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji

Bezbednost i zdravlje na radu je fundamentalno pravo zaposlenih utvrđeno raznim dokumentima i to:

– Konvencijama Međunarodne organizacije rada,

– Lisabonskim sporazumom i

– direktivama Evropske unije.

Bezbednost i zdravlje na radu se rešava kada se izradi Akt o proceni rizika.

Treba istaći da su u Srbiji bezbednost i zdravlje na radu pravno garantovani Ustavom Republike Srbije.

Prema Ustavu Republike Srbije, svako ima pravo na poštovanje dostojanstva svoje ličnosti na radu, zaštita na radu.

Niko se ovih prava ne može odreći.
Publikacija je izrađena u okviru projekta Evropske unije – „EuropeAid / 150147 / DH / ACT / PRAREG“

Leave a reply