Taksa za ovlašćenje za ZOP

Taksa za ovlašćenje za ZOP

Taksa za ovlašćenje za ZOP Pravnom licu za ugovorno obavljanje poslova organizovanja zaštita od požara u subjektima razvrstanim u kategorije ugroženosti od požara NIJE PROMENJENA!

Taksa, ne samo da nije smanjena, nego je još dodatno povećana!

Na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama (“Sl. glasnik RS”, br. 43/2003, 51/2003 – ispr., 61/2005, 101/2005 – dr. zakon. 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – usklađeni din. izn. 55/2012 – usklađeni din. izn. 93/2012, 47/2013 – usklađeni din. izn. 65/2013 – dr. zakon, 57/2014 – usklađeni din. izn. 45/2015 – usklađeni din. izn. 83/2015, 112/2015, 50/2016 – usklađeni din. izn. 61/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 – ispr., 50/2018 – usklađeni din. izn, 95/2018 i 38/2019-uskla]eni din.izn).

Objavljeno je da taksa za ovlašćenje Pravnom licu za ugovorno obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima razvrstanim u kategorije ugroženosti od požara iznosi po tarifnom broju 46:

583.150,00 RSD

Naravno, čeka se mišljenje nadležnog ministra sa uputstvima i uslovima za dobijanje pomenute licence (ovlašćenja).

Ono je najavljeno da će biti u roku od 6 meseci…

Leave a reply