Na osnovu važećeg Zakona o Zaštiti od požara (“Sl.Glasnik RS”, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni) koji se primenjuje od 21.11.2018. godine, zaštita od požara je postala bitan element u poslovanju, i svi Pravni subjekti, tj. sva Privredna društva (Pravna lica) i svi preduzetnici su dužni da imaju sledeće:

  • PRAVILA ZAŠTITA OD POŽARA (za III kategoriju-ostali) sa Planom evakuacije i Uputstvom za postupanje u slučaju požara – član 28. Zakona Zaštita od požara
  • PROGRAM OSNOVNE OBUKE ZAŠTITA OD POŽARA i proveru znanja zaposlenih za koji se mora obezbediti saglasnost MUP-a – član 53. Zakona Zaštita od požara
  • Da izvrše osnovnu obuku svakog novozaposlenog radnika odmah po stupanju na rad, a najkasnije u  roku od 30 dana od dana stupanja na rad, i proveru znanja svih zaposlenih, najmanje jednom u tri godine – član 53. Zakona Zaštita od požara
  • Da poseduju uredjaje, opremu i sredstva za gašenje požara – član 42 i 43. Zakona Zaštita od požara
  • Da za te poslove angažuju Pravno lice ili Preduzetnika sa ovlašćenjem MUP-a za obavljanje tih poslova, BEZ OBZIRA NA BROJ ZAPOSLENIH.

PREMA ČLANU 24. I 25. ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA, POTREBNO JE DA IMENUJETE LICE KOJE JE STRUČNO OSPOSOBLJENO ZA SPROVOĐENJE ZAŠTITA OD POŽARA!

Kao Vaše stručno lice za sprovođenje zaštite od požara omogući ćemo Vam:

  • sprovođenje osnovne obuke radnika i godišnja provera znanja iz oblasti Zaštita od požara na svake 3 godine
  • organizovanje redovnog periodičnog servisa opreme za zaštitu od požara, u skladu sa propisima
  • blagovremeno savetovanje i instrukcije za unapređenje zaštita od požara
  • vođenje i izradu kompletne dokumentacije iz ove oblasti u skladu sa Zakonom Zaštita od požara, kao i svih Zakonskih izmena
  • prisustvo pri svakom inspekcijskom nadzoru u objektu.