Akt o proceni rizika

Šta je Akt o proceni rizika ?

Predstavlja najvažniji i veoma temeljni dokument iz oblasti Bezbednost i zdravlje na radu.
Zakon o Bezbednosti i zdravlju na radu, (“Sl. glasnik RS“ br. 35/2023), svojim članom 16. predvideo je obavezu svih poslodavaca (bez obzira na broj zaposlenih, ukoliko postoje) da u „pismenoj formi donesu Akt o proceni rizika iz bezbednost i zdravlja na radu, za sva radna mesta u radnoj okolini i utvrde način i mere za njihovo otklanjanje“.

Akt o proceni rizika je osnovni dokument u procesu definisanja rizika i mera za njihovo otklanjanje.

Zasnovan je na utvrđivanju mogućih vrsta opasnosti i štetnosti na svim radnim mestima i u radnoj okolini, prema listi opasnosti i štetnosti datoj u Pravilniku o načinu i postupku procena rizika, Priručniku za procenu rizika Evropske Agencije za bezbednost i zdravlje na radu (OSHA) i ček listama EU za svako pojedinačno zanimanje.

Kada se vrši procena rizika, sagledava se ukupno stanje uslova rada na svakom radnom mestu i u radnoj okolini. Utvrđuju se mere i prioriteti za poboljšanje uslova rada i svođenje rizika na radnom mestu i radnoj okolini na najmanju moguću meru, i na što manji mogući rizik.

[vc_single_image image=“4476″ img_size=“full“]

Pravilnik o Bezbednosti i zdravlju na radu

Poslodavac koji ima deset i više zaposlenih je u obavezi je da donese i opšti akt kojim se regulišu prava, obaveze i odgovornosti u oblasti Bezbednost i zdravlje na radu, kada donosi Akt o proceni rizika. Taj opšti akt se zove Pravilnik o Bezbednosti i zdravlju na radu. Poslodavac koji ima manje od deset zaposlenih, problematiku Bezbednosti i zdravlja na radu može da reguliše Ugovorom o radu i izradom određenih aneksa Ugovora o radu, ali može i da donese pomenuti Akt.

Nezavisno od broja zaposlenih, poslodavac MORA doneti AKT O PROCENI RIZIKA za sva radna mesta u radnoj okolini.

Uputstvo za Bezbedan i zdrav rad je dokumenat kojim se dodatno određuju:

 • Opšte odredbe za smanjenje rizika pri svakodnevnim aktivnostima;
 • Reagovanje u vanrednim situacijama;
 • Preventivne mere od požara;
 • Pružanje prve pomoći;
 • Uputstva sa rad sa mašinama, i drugim sredstvima za rad.

Evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Ovaj dokumenat je propisalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Tim dokumentom se propisuje način vođenja evidencija u oblasti Bezbednost i Zdravlje na radu.

Postoji 14 obrazaca koji pokrivaju problematiku Bezbednost i zdravlje na radu u Pravnim subjektima. Najvažnji od njih je Obrazac broj 6.

Taj obrazac potpisuju svi zaposleni. On predstavlja dokaz osposobljenosti za Bezbedan i zdrav rad, na svojim radnim mestima, kao i dokaz da su zaposleni upoznati sa opisom svog posla, svim opasnostima i štetnostima na njihovom radnom mestu i radnoj okolini, kao i merama da se smanji eventualni rizik.

Bez tog obrasca ne bi smeli da počnu sa obavljanjem rada na svom radnom mestu.


  AGENCIJA GDS d.o.o. je Privredno društvo osnovano 2010.godine, sa sedištem u Beogradu. Posedujemo licencu Ministarstva rada i socijalne politike za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja za rad, kao i licencu Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije za izradu Procena rizika od katastrofa i Plan zaštite i spasavanja

  Adresa

  Makenzijeva bb, lokal 31, Beograd (Gradić Pejton)

  Kontakt telefon

  063/270-296

  EMAIL

  office@agencijagds.rs