Akt o proceni rizika

Predstavlja izuzetno temeljni i najvažniji dokument iz oblasti Bezbednost i zdravlje na radu.

Zakon o Bezbednosti i zdravlju na radu, (“Sl. Glasnik RS“ br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017-dr.Zakon), svojim članom 13. predvideo je obavezu svih poslodavaca (bez obzira na broj zaposlenih) da u „pismenoj formi donesu Akt o proceni rizika iz bezbednosti i zdravlja na radu, za sva radna mesta u radnoj okolini i utvrde način i mere za njihovo otklanjanje“.

Akt o proceni rizika,

Predstavlja osnovni dokument u procesu definisanja rizika i mera za njihovo otklanjanje.

Zasnovan je na utvrđivanju mogućih vrsta opasnosti i štetnosti na svim radnim mestima i u radnoj okolini, prema listi opasnosti i štetnosti datoj u Pravilniku o načinu i postupku procena rizika, Priručniku za procenu rizika Evropske Agencije za bezbednost i zdravlje na radu i ček listama EU za svako pojedinačno zanimanje.

Kada se vrši procena rizika, sagledava se ukupno stanje uslova rada na svakom radnom mestu i u radnoj okolini. Utvrđuju se mere i prioriteti za poboljšanje uslova rada i svođenje rizika na radnom mestu i radnoj okolini na najmanju moguću meru, i na što manji mogući rizik.

Pravilnik o Bezbednosti i zdravlju na radu

Poslodavac koji ima deset i više zaposlenih je u obavezi je da donese i opšti akt kojim se regulišu prava, obaveze i odgovornosti u oblasti Bezbednost i zdravlje na radu, kada donosi Akt o proceni rizika. Taj opšti akt se zove Pravilnik o Bezbednosti i zdravlju na radu. Poslodavac koji ima manje od deset zaposlenih, problematiku Bezbednosti i zdravlja na radu može, da reguliše Ugovorom o radu i izradom određenih aneksa Ugovora o radu, ali nezavisno od broja zaposlenih, MORA doneti Akt o proceni rizika.

Uputstvo za Bezbedan i zdrav rad

Uputstvo za Bezbedan i zdrav rad je dokumenat kojim se dodatno određuju:

  • Opšte odredbe za smanjenje rizika pri svakodnevnim aktivnostima;
  • Reagovanje u vanrednim situacijama;
  • Preventivne mere od požara;
  • Pružanje prve pomoći;
  • Uputstva sa rad sa mašinama, i drugim sredstvima za rad.

Evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Ovaj dokumenat je propisalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Tim dokumentom se propisuje način vođenja evidencija u oblasti Bezbednost i Zdravlje na radu.

Postoji 14 obrazaca koji pokrivaju problematiku Bezbednost i zdravlje na radu u Pravnim subjektima. Najvažnji od njih je Obrazac broj 6.

Taj obrazac potpisuju svi zaposleni. On predstavlja dokaz osposobljenosti za Bezbedan i zdrav rad, na svojim radnim mestima, kao i dokaz da su zaposleni upoznati sa opisom svog posla, svim opasnostima i štetnostima na njihovom radnom mestu i radnoj okolini, kao i merama da se smanji eventualni rizik.

Bez tog obrasca ne bi smeli da počnu sa obavljanjem rada na svom radnom mestu.