Procena rizika od katastrofa

Na osnovu člana 15. Zakona o smanjenju rizika i upravljanju vanrednim situacijama (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), procena rizika od katastrofa se obavezno radi i ima obavezu da je izradi i donese Republika Srbija.

Procenu rizika od katastrofa rade svi Pravni subjekti.

Procenu rizika od katastrofa obavezno rade i Autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave.

Subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, izuzev saveza, klubova i udruženja, takođe imaju obavezu.

Privredna društva, zdravstvene ustanove izuzev apoteka, takođe.

Predškolske i školske ustanove i fakulteti za sve objekte u kojima borave deca, odnosno objekte u kojima se odvija nastava; ustanove socijalne zaštite za objekte u kojima borave korisnici.

Privredna društva i druga pravna lica koja u svom sastavu imaju organizacione celine čiji su kapaciteti, obim i značaj delatnosti od posebnog značaja za privredu Republike Srbije iz oblasti energetike, telekomunikacija, rudarstva i saobraćaja, izrađuju Procenu rizika i za te organizacione celine.

Procenu rizika od katastrofa izrađuju i donose i Pravna lica koja upravljaju poslovnim, trgovačkim, sportskim, ugostiteljskim i smeštajnim objektima i objektima za razonodu kapaciteta više od 100 lica (korisnika), a ako su objekti namenjeni za boravak dece do 14 godina, nezavisno od kapaciteta.

Procena rizika  identifikuje vrstu, karakter i poreklo pojedinih rizika od nastupanja katastrofa, stepen ugroženosti, faktore koji ih uzrokuju ili uvećavaju stepen moguće opasnosti.

Posledice koje mogu nastupiti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra.

Obavljanje javnih službi i privrednih delatnosti, kao i druge pretpostavke od značaja za odvijanje uobičajenih životnih, ekonomskih i socijalnih aktivnosti.

Uputstvo o metodologiji

Kao osnova za izradu Procene i Planova zaštite i spasavanja koristi se „Uputstvo o metodologiji izrade i sadržaju procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja” (”Sl. glasnik RS”, broj 80/2019).

Procena rizika od katastrofa i Plan zaštite i spasavanja izrađuju Privredna društva odnosno druga Pravna lica koja imaju važeće ovlašćenje za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

I imaju u stalnom radnom odnosu najmanje tri zaposlena lica koja poseduju licencu za izradu procena rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Takođe, moraju da ispunjavaju organizaciono-tehničke uslove.

Licencirana lica za izradu Procena rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja su nosioci izrade ovih dokumenata.

Ko učestvuje u izradi?

U izradi učestvuju zaposleni u Privrednom društvu (Pravnom subjektu), odnosno članovi stručnog tima, određeni od strane rukovodioca.

Stručni tim čine rukovodilac i članovi tima, različitih struka koji mogu najviše pomoći u konsultacijama.

Pružanju neophodnih informacija i podataka, omogućavanju pristupa dokumentaciji i grafičkim prikazima.

Na taj način bi dokumenti bili u potpunosti izrađeni u skladu sa Zakonom, prema zahtevima metodologije.

Procena rizika od katastrofa se periodično ažurira u skladu sa potrebama i novim okolnostima.

U celini se ponovo izrađuje i donosi na svake tri godine.

A ukoliko su se okolnosti u značajnoj meri promenile i ranije, odnosno ukoliko se pojavio novi rizik ili se postojeći rizik povećao ili smanjio.

Na osnovu Procene rizika od katastrofa izrađuje se Plan zaštite i spasavanja.