Procena rizika od katastrofa

Šta je Akt o proceni rizika od katastrofa ?

Na osnovu čl.15. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja u vanrednim situacijama (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018). Procena rizika od katastrofa se obavezno radi i ima obavezu da je izradi i donese Republika Srbija.

Akt o Proceni rizika od katastrofa je potrebno da urade svi Pravni subjekti. Procenu rizika od katastrofa obavezno rade i Autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave. Subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, izuzev saveza, klubova i udruženja, takođe imaju obavezu. Privredna društva, zdravstvene ustanove izuzev apoteka, takođe. Predškolske i školske ustanove i fakulteti za sve objekte u kojima borave deca, odnosno objekte u kojima se odvija nastava; ustanove socijalne zaštite za objekte u kojima borave korisnici.

Privredna društva i druga Pravna lica koja u svom sastavu imaju organizacione celine čiji su kapaciteti, obim i značaj delatnosti od posebnog značaja za privredu Republike Srbije. Iz oblasti energetike, telekomunikacija, rudarstva i saobraćaja, izrađuju Procenu rizika i za te organizacione celine.

Procena rizika od katastrofa izrađuju i donose i Pravna lica koja upravljaju poslovnim, trgovačkim, sportskim, ugostiteljskim i smeštajnim objektima. Kao i objektima za razonodu kapaciteta više od 100 lica (korisnika). Ako su objekti namenjeni za boravak dece do 14 godina, nezavisno od kapaciteta.

Svi ostali Pravni subjekti izrađuju svoju procenu rizika od katastrofa na osnovu preporuke štaba za vanredne situacije.

Takođe, to mogu da uradi i na osnovu preporuk jedinice lokalne samouprave zasnovane na proceni rizika od katastrofa jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalaze.

Procena rizika od katastrofa se periodično ažurira u skladu sa potrebama i novim okolnostima.

U celini se ponovo izrađuje i donosi na svake tri godine.

Ukoliko su se okolnosti u značajnoj meri promenile i ranije, odnosno ukoliko se pojavio novi rizik ili se postojeći rizik povećao ili smanjio.

Uputstvo o metodologiji

Kao osnova za izradu Procena rizika od katastrofa i Plan zaštite i spasavanja koristi se „Uputstvo o metodologiji izrade i sadržaju procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja” (”Sl. glasnik RS”, broj 80/2019).

Procena rizika od katastrofa i Plan zaštite i spasavanja izrađuju Privredna društva odnosno druga Pravna lica koja imaju važeće ovlašćenje za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

I imaju u stalnom radnom odnosu najmanje tri zaposlena lica koja poseduju licencu za izradu procena rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Takođe, moraju da ispunjavaju organizaciono-tehničke uslove.

Licencirana lica za izradu Procena rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja su nosioci izrade ovih dokumenata.

Ko učestvuje u izradi?

U izradi učestvuju zaposleni u Privrednom društvu (Pravnom subjektu), odnosno članovi stručnog tima, određeni od strane rukovodioca.

Stručni tim čine rukovodioc i članovi tima, različitih struka koji mogu najviše pomoći u konsultacijama.

Pružanju neophodnih informacija i podataka, omogućavanju pristupa dokumentaciji i grafičkim prikazima.

Na taj način bi dokumenti bili u potpunosti izrađeni u skladu sa Zakonom, prema zahtevima metodologije.

Procena rizika od katastrofa se periodično ažurira u skladu sa potrebama i novim okolnostima.

U celini se ponovo izrađuje i donosi na svake tri godine.

A ukoliko su se okolnosti u značajnoj meri promenile i ranije, odnosno ukoliko se pojavio novi rizik ili se postojeći rizik povećao ili smanjio.

Na osnovu Procene rizika od katastrofa koja je dobila saglasnost od strane MUP-Sektora za vanredne situacije, u roku od 90 dana, izrađuje se Plan zaštite i spasavanja.


  AGENCIJA GDS d.o.o. je Privredno društvo osnovano 2010.godine, sa sedištem u Beogradu. Posedujemo licencu Ministarstva rada i socijalne politike za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja za rad, kao i licencu Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije za izradu Procena rizika od katastrofa i Plan zaštite i spasavanja

  Adresa

  Makenzijeva bb, lokal 31, Beograd (Gradić Pejton)

  Kontakt telefon

  063/270-296

  EMAIL

  office@agencijagds.rs