Plan zaštite i spasavanja

Plan zaštite i spasavanja je dokument kojim se planiraju mere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa, snage i sredstva subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i delovanje u vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenja osnovnih uslova za život.

Plan zaštite

obavezno sadrži sledeće celine:

1) rano upozoravanje i pripravnost (spremnost);

2) mobilizacija i aktiviranje;

3) zaštita i spasavanje po vrstama opasnosti;

4) mere civilne zaštite;

5) upotreba snaga i subjekata zaštite i spasavanja.

Plan zaštite izrađuje se na osnovu procene rizika i usvaja najkasnije 90 dana nakon usvajanja procene rizika, a redovno se usklađuje sa izmenama procene rizika.
Plan zaštite se periodično ažurira u skladu sa potrebama i novim okolnostima, u celini se ponovo izrađuje i donosi svake treće godine, a ukoliko su se okolnosti u značajnoj meri promenile i ranije u skladu sa procenom rizika od katastrofa.

Plan zaštite su dužni da izrade i donesu svi subjekti koji imaju obavezu izrade procene rizika od katastrofa.

Struktura Plana zaštite od udesa je sledeća:

1) procena opasnosti;

2) mere odgovora na udes;

(1) aktiviranje organa i struktura za reagovanje u slučaju udesa,

(2) mere zaštite i spasavanja,

(3) mere otklanjanja posledica udesa;

3) informisanje javnosti.

Sastavni delovi Plana zaštite od udesa su: grafički deo plana, prateća dokumenta i evidencija o udesima.

Procena opasnosti izrađuje se radi sagledavanja ugroženosti života, zdravlja ljudi i povredivosti objekata i životne sredine od posledica udesa izazvanim aktivnostima sa opasnim materijama i sa aspekta terorističkih aktivnosti, i sadrži:

1) opšte podatke o privrednom društvu i drugom pravnom licu;

2) identifikaciju opasnosti;

3) mere prevencije;

4) snage i sredstva.

 

Prikaz mogućeg razvoja događaja – scenarija udesa obuhvata sagledavanje nastanka udesa na osnovu podataka dobijenih u postupku identifikacije.

U Planu zaštite od udesa obrađuje se scenario najgoreg mogućeg udesa koji može imati najveće posledice po ljude i životnu sredinu.

Nivoi udesa

Na osnovu scenarija udesa i analize povredivosti, udes se izražava u pet nivoa: I, II, III, IV i V nivo udesa.

Mere prevencije

Mere prevencije utvrđuju se u postupku procene opasnosti od udesa. Preduzimaju se radi sprečavanja nastanka udesa ili smanjenja verovatnoće nastanka udesa, s ciljem umanjenja posledica nastalog udesa.

Snage i sredstva

Snage i sredstva obuhvataju: raspoložive ljudske resurse (struktura, opremljenost i obučenost) i raspoložive materijalne resurse za zaštitu i spasavanje (vrsta, količina, ispravnost i dr.).

Procenom snaga i sredstava sagledavaju se potrebe i kapaciteti za umanjenje i otklanjanje posledica udesa.

Mere odgovora na udes

Mere odgovora na udes preduzimaju se radi planiranja i sprovođenja mera.

Radnji i postupaka privrednog društva i drugog pravnog lica radi reagovanja na udes.

Mere odgovora na udes obuhvataju:

1) aktiviranje organa, struktura i snaga za reagovanje u slučaju udesa;

2) mere zaštite i spasavanja;

3) mere otklanjanja posledica udesa.

Aktiviranje organa i struktura
za reagovanje

Aktiviranje organa, struktura i snaga za reagovanje u slučaju udesa obuhvata procenu nastale opasnosti.

Aktiviranje ljudskih resursa, način izveštavanja, odgovorna lica, rokove izvršenja i upotrebu materijalnih sredstava.

Mere zaštite i spasavanja i mere otklanjanja
posledica od udesa

Merama zaštite i spasavanja i merama otklanjanja posledica udesa, definišu se: organizacija rukovođenja, sprovođenje mera zaštite i spasavanja. Bezbednosne mere, organizacija saobraćajnog obezbeđenja, zaštita objekata – kritične infrastrukture.Način izveštavanja, saniranje prostora, stvaranje uslova za normalizaciju rada i života. Obnavljanje životne sredine, praćenje postudesne situacije, odgovorna lica i rokovi izvršenja.

Informisanje javnosti

Informisanje javnosti obuhvata način i postupke upoznavanja sa vrstom nastale opasnosti.

Sistemom upravljanja vanrednom situacijom i merama zaštite i spasavanja od posledica udesa.

Usklađivanje planova

Planovi zaštite od udesa privrednog društva i drugog pravnog lica, saglasno zakonu koji uređuje vanredne situacije, usklađuju se sa Planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama nadležnih organa jedinica lokalne samouprave, organa autonomne pokrajine i organa Republike Srbije.

Izrada i overa plana zaštite od udesa

Plan zaštite od udesa je dokument koji privredno društvo i drugo pravno lice izrađuje.

Potpisuje i overava pečatom u dva štampana primerka i jedan primerak u elektronskoj formi.

Plan zaštite od udesa potrebno je da bude potpisan i overen i od strane drugog pravnog lica ili privrednog društva koje je izradilo taj dokument.