Procena rizika

Procena rizika

Procena rizika predstavlja proces sistematskog evidentiranja i procenjivanja svih faktora u procesu rada. Oni mogu dovesti do nastanka povreda na radu, oboljenja ili oštećenja zdravlja zaposlenih. Takođe, i utvrđivanje mogućnosti i načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika.

To je analiza svih aspekata rada s ciljem da se utvrde elementi koji mogu biti uzrok povreda na radu. Oboljenja ili oštećenja zdravlja, odnosno štete. Zbog toga bi se uvele preventivne ili zaštitne mere. One će formirati uslove za kontrolisanje i upravljanje rizikom. Samim tim i uslove za bezbedan rad zaposlenih i smanjenje profesionalnih oboljenja, oboljenja u vezi sa radom i povreda na radu.

Sve moguće vrste štetnosti i opasnosti na svim radnim mestima u radnoj okolini utvrđuju se prema listi opasnosti i štetnosti datoj u Pravilniku o načinu i postupku procene rizika i u Priručniku za procenu rizika Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu, kao i ček liste EU za svako pojedinačno zanimanje.

Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika je akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja
zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu. (Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, "Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon).

Akt o proceni rizika je osnovni i najvažniji dokument predviđen Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu. Članom 13. ovog zakona predviđena je obaveza svih poslodavaca, odnosno svih pravnih subjekata da u pismenoj formi donesu akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini i utvrde način i mere za njihovo otklanjanje. Bez obzira na broj zaposlenih, broj radnih mesta ili delatnost.

Izrada akta o proceni rizika

Akt o proceni rizika je specifičan za svako privredno društvo i izrađuje se u skladu sa zakonom i pravilnicima.

Akt o proceni rizika zasniva se na utvrđivanju mogućih vrsta opasnosti i štetnosti na radnom mestu u radnoj okolini, na osnovu kojih se vrši procena rizika od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenog.

Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini propisuje ministar nadležan za rad.

Postoje brojne metode za procenu rizika na radnom mestu, kao što su Kinny, 5×5, Pilz, BG, AUVA, 3×3, FINECA.

Akt o proceni rizika izrađuju stručna lica sa licencom, uz učešće lica koje profesionalno obavlja poslove za poslodavca vezane za bezbednost i zdravlje na radu. U izradi akta o proceni rizika može učestvovati i Odbor za bezbednost i zdravlje na radu. Njega formiraju predstavnici zaposlenih i predstavnici poslodavca, pri čemu broj predstavnika zaposlenih u Odboru za bezbednost i zdravlje na radu mora biti
veći od broja predstavnika poslodavca.

Ukoliko delatnost obavlja sam poslodavac, nije u obavezi da ima akt o proceni rizika. Procenu rizika poslodavac može uraditi sam, uz poštovanje Pravilnika o izradi akta o proceni rizika, ukoliko ima manje od deset zaposlenih i ne bavi se proizvodnom delatnošću, odnosno u delatnostima kao što su trgovina; ugostiteljstvo i turizam; zanatske i lične usluge; finansijsko-tehničke i poslovne usluge; obrazovanje, nauka i informacije; zdravstvena i socijalna zaštita; stambeno-komunalne delatnosti.

Bezbednost i zdravlje na radu

Pitanja bezbednosti i zdravlja na radu se u tim slučajevima, pored akta o proceni rizika, regulišu i ugovorom o radu i izradom određenih aneksa ugovora o radu.

Kada poslodavac ima više od deset zaposlenih, u obavezi je da, pored akta o proceni rizika, donese i Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu, opšti akt kojim se regulišu prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Izrada akta o proceni rizika odvija se u više etapa:

1. – Na osnovu odluke poslodavca o pokretanju postupka procene rizika i Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i radnoj okolini, pokreće se postupak procene rizika;
2. – Sistematizacija radnih mesta prema Zakonu o radu, sa opisom poslova, predstavlja osnovu za procenu rizika;

3. – Procena rizika radnih mesta vrši se na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

Da bi se akt o proceni rizika pravilno izradio, potrebno je poznavati proces rada za data radna mesta, stručnu materiju, rizik, štetnosti i opasnosti u procesu rada.

Akt o proceni rizika treba obavezno da sadrži sledeće tačke:

1) opšte podatke o poslodavcu;
2) opis tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava za rad, i njihovo grupisanje i opis sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
3) snimanje organizacije rada;
4) prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini;
5) procenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti;
6) utvrđivanje načina i mera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika;
7) zaključak;
8) izmene i dopune akta o proceni rizika.

Izmena akta o proceni rizika

U slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada poslodavac je dužan da izmeni akt o proceni rizika. Tom prilikom akt može podleći potpunim ili delimičnim izmenama. U tim slučajevima nije neophodno izrađivati novi akt o proceni rizika, dovoljno je uraditi aneks postojećeg.

Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini podleže potpunoj ili delimičnoj izmeni ili dopuni i na osnovu naložene mere inspektora rada.

Zaposleni, preko svojih predstavnika, takođe imaju pravo da zahtevaju izmenu akta kada se poveća nivo opasnosti na radnom mestu.

Inicijativu za izmene i dopune akta o proceni rizika može dati lice za bezbednost i zdravlje na radu, šefovi pogona, poslovođe.

Osim njih i predstavnici zaposlenih članova odbora za bezbednost i zdravlje na radu kao i sami zaposleni (Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, "Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017).

Opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini utvrđuju se aktom o proceni rizika.

Na osnovu toga dobija se obrazac broj 6. – Evidencija o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad. Poslodavac je u obavezi da upozna zaposlenog sa svim rizicima na radu što se dokumentuje potpisivanjem obrasca broj 6. od strane zaposlenog.

Radno mesto sa povećanim rizikom predstavlja radno mesto utvrđeno aktom o proceni rizika na kome. Pored delimično ili potpuno primenjenih mera u skladu zakonom i podzakonskim aktima, postoje okolnosti koje mogu da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenog.

Leave a reply